...
แนวปฏิบัติผู้รับทุน/แบบฟอร์ม (Research Form)
03 Jul 2024

คู่มือการใช้ระบบวิจัย

      - คู่มือการลงระบบ DRMS และ NRIIS (update)

      - คู่มือลงระบบ RSMIS

___________________________________________________________________________________

             - ประกาศการบริหารแผนงานโครงการวิจัย  Fundamental Fund ปี 2567 

 

___________________________________________________________________________________

- แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ Fundamental Fund ปี 2567

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

     เอกสารประกอบการชี้แจงทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2567
      - คำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ 2567

      - ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1

      - สัญญาค้ำประกัน (สำหรับผู้รับทุนที่อายุงานยังไม่ถึงเกณฑ์)

      - แบบฟอร์มการส่งงานวิจัย (รายงานความก้าวหน้า และฉบับสมบูรณ์)

หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

      - แบบฟอร์มแสดงการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

คืนทุนวิจัย

      - บันทักข้อความขอคืนทุนวิจัย