...
งานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Animals Ethics)
02 Jan 2024>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการยื่น <<<


อัตราค่าธรรมเนียมในการพิจารณาการยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้

      1.  บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โครงการละ  1,500  บาท
      2. บุคลากรภายนอก  โครงการละ  2,500 บาท

         
      สำหรับโครงการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม


กำหนดการประชุม ฯ ประจำปี 2567

ครั้งที่

วันพิจารณา

รอบการยื่นเอกสาร

1/2567

29 มกราคม 2567

19 ธันวาคม 2566  ถึง 10 มกราคม 2567

2/2567

26 มีนาคม 2567

11 มกราคม 2567 ถึง 10 มีนาคม 2567

3/2567

27 พฤษภาคม 2567

11 มีนาคม 2567 ถึง 10 พฤษภาคม 2567

4/2567

26 กรกฎาคม 2567

11 พฤษภาคม 2567 ถึง 10 กรกฎาคม 2567

5/2567

26 กันยายน 2567

11 กรกฎาคม 2567 ถึง 10 กันยายน 2567

6/2567

26 พฤศจิกายน 2567

11 กันยายน 2567 ถึง 10 พฤศจิกายน 2567

***หมายเหตุ กำหนดการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนผู้ยื่นขอรับรอง ฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จำนวน 5 ฉบับ
1. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นสัตว์ พ.ศ. 2566
3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
4. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
5. กฎกระทรวงกำหนดงานที่ไม่เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566

Documents to download

  • 140A054N0000000002500(.pdf, 144.45 KB) - 181 download(s)กฎกระทรวงกำหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
  • 140A054N0000000002800(.pdf, 115.67 KB) - 127 download(s)กฎกระทรวงกำหนดสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นสัตว์ พ.ศ. 2566
  • 140A054N0000000003000(.pdf, 121.2 KB) - 121 download(s)กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
  • 140A054N0000000003600(.pdf, 100.04 KB) - 99 download(s)กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
  • 140A054N0000000003800(.pdf, 121.19 KB) - 107 download(s)กฎกระทรวงกำหนดงานที่ไม่เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
Print