...
วารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย
18 Jan 2024

 

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย

กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : เป็นวารสารที่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีคุณภาพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบ นักวิชาการและนักวิจัย ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โลจิสติกส์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง