...
อว. : ประชุมวิชาการนานาชาติ APAN - Asia-Pacific Advanced Network 57th
18 Jan 2024

apan-2024-logo-transparent
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ที่ อว.0219/ว23007 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สปอว.)
ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia- Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network ครั้งที่ 57 (57th APAN Meeting)
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apan57.apan.net

With the utmost respect and warm regards, we extend our formal welcome to the 57th Meeting of the Asia Pacific Advanced Network (APAN57), an event of paramount significance, set to unfold in the captivating city of Bangkok, Thailand, from the 29th of January to the 2nd of February 2024.

APAN57 is a testament to our unwavering commitment to fostering excellence in advanced networking and research infrastructure across the Asia-Pacific region and beyond. It is a gathering that unites visionaries, experts, and thought leaders from diverse fields, converging in pursuit of innovation, knowledge dissemination, and international collaboration.

As we commence this remarkable journey in the heart of Thailand, we are not only embracing the rich cultural heritage of this vibrant nation but also embarking on a shared voyage towards the frontiers of technology and human achievement. This conference is a convergence of intellectual rigor, scientific inquiry, and global connectivity.

Throughout the five days of APAN57, you will have the privilege of immersing yourself in an agenda that spans the spectrum of human ingenuity – from groundbreaking technological advancements to solutions for critical global challenges. The knowledge shared and connections forged during this event will serve as catalysts for progress and transformation in our rapidly evolving world.

In the tradition of Thai hospitality, we encourage you to approach every interaction with respect, open-mindedness, and cultural appreciation. Thailand’s rich tapestry of history and traditions will provide an inspiring backdrop for forging new relationships and deepening existing ones.

The success of APAN57 hinges on your active participation, your dedication to excellence, and your unwavering commitment to the noble pursuits of advanced networking and research. Together, we will illuminate the path forward, advance the boundaries of human knowledge, and strengthen the bonds that unite our global community.

We are deeply honored to have you join us for this momentous occasion, and we look forward to the intellectual stimulation, collaboration, and camaraderie that APAN57 will undoubtedly offer. Let us embark on this journey with enthusiasm and a shared vision for a brighter, interconnected future.

Thank you for gracing us with your presence. Let the 57th Meeting of the Asia Pacific Advanced Network in Bangkok, Thailand, be a resounding success, and let it leave an indelible mark on the landscape of advanced networking and research.

Welcome to APAN57!