...
วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
26 Oct 2023

วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่

(Journal of Science and Area-based Innovation: JSAI)
เปิดรับบทความวิจัยและปริทรรศน์ ซึ่งเป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิจัยที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
เปิดรับ 4 สาขาวิชา ดังนี้
1.) วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
2.) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.) นวัตกรรมเชิงพื้นที่
.
ประเภทของบทความ
- บทความวิจัย (Research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
- บทความปริทรรศน์ (Review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์
.
เว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
https://li05.tci-thaijo.org/index.php/JSAI/index