...
ทุนFF67 - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบ 2566 ไปพลางก่อน
25 Oct 2023

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566  ไปพลางก่อนตามความจำเป็นที่ต้องจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เฉพาะเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567) วงเงินงบประมาณ 8,044,400 บาท (แปดล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) มายังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แล้วนั้น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์