...
ม.สวนดุสิต : ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
20 Oct 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1
"ภายใต้หัวข้อ: สร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ประกาศรับบทความภาคโปสเตอร์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566
สามารถกรอกแบบลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่
ติดต่อสอบถาม
02-244-5041-2 และ 5049