...
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับ ดีมาก (4.63)
11 Oct 2023

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2565
อยู่ในระดับ ดีมาก (4.63)
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 มีการทำรายงานการประเมินตนเองและดำเนินการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบ CHE QA Online โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการควบคุม ติดตามตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
โดยกองประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ ผศ.บุญไท เจริญผล อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ดร.มธุรส ชลามาตย์ อาจารย์อัจฉรียา หิรัณยหาด อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ดร.สิราวิชญ์ กีรติอุไร ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ และ ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี ดำเนินการตรวจประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.41 (ระดับดี)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คะแนนเฉลี่ย 5.00 (ระดับดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.35 (ระดับดี)
รวม คะแนนเฉลี่ย 4.63 (ระดับดีมาก)