...
ปขมท. - อบรม"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"
02 Oct 2023เชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการค่าฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 หัวข้อ"เทคนิคการทำวิจัย การทำงานเชิงวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมอบรม :  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  และผู้สนใจทั่วไป กลุ่มละ จำนวน  100  คน   ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท

 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

       - ลงทะเบียนออนไลน์ https://www.council-uast.com/conference2/register.php?rid=48

        หมดเขตรับสมัคร  วันที่  31 ตุลาคม 2566 หรือ เต็มจำนวน (รับกลุ่มละ 100 ที่นั่ง)

การชำระค่าลงทะเบียน

      โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 422-152315-2 ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ นายนิคม หล้าอินเชื้อ นางภัทราภรณ์ ผลดี

      ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

Download เอกสารรายละเอียดโครงการ

Download หนังสืออนุมัติจัดโครงการ