...
สทศ.: เปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารของ สทศ. ออกใหม่!
27 Jul 2023

วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment)

เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย การบริหารจัดการ การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในระดับชาติ

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOURNALNIETS/index

ดำเนินการโดย : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อกองบรรณาธิการ. โทร. 0 2217 3800 ต่อ 4009  / โทรสาร 0 2219 2996    

E-mail: JOURNAL.NIETS@GMAIL.COM