...
มรภ.สวนสุนันทา - ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
19 Jun 2023

เปิดลงทะเบียน ส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 รูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) ชำระเงินค่าลงทะเบียน Early bird 1-30 มิถุนายน 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.) และค่าลงทะเบียนอัตราปกติ 1-17 กรกฎาคม 2566 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

และเปิดรับบทความจำนวน 80 บทความ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความหากมีผู้ส่งบทความครบตามที่กำหนดไว้

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ


http://conference.grad.ssru.ac.th/