...
มรภ.เพชรบูรณ์ : 50ปี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
01 May 2023


50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโยลีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับบทความวิชาการเพื่อนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6: “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Keynote Speaker

ศาสตราจาร์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโยลีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

  1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความในการประชุม

  1. ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  3. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. ด้านการศึกษา
  5. ด้านเศรษฐกิจและบริหารธุรกิจ

 

กำหนดการ

#รายละเอียดระยะเวลา
1เปิดรับบทความ (Full paper) พร้อมชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66
2แจ้งผลการพิจารณาบทความภายในวันที่ 15 มิ.ย. 66
3ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว)ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 66
4ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
5ประชุมวิชาการวันที่ 20-21 ก.ค. 66

 

 การลงทะเบียนบทความ

1ลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบ “การประชุมวิชาการระดับชาติฯ” (https://research2.pcru.ac.th/conference)
2อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท / บทความ
3ชำระค่าลงทะเบียน

– ธนาคารกรุงเทพ
– บัญชีเลขที่  695-034099-9
– ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์”

ติดต่อสอบถาม
     คุณชุติมา พุฒอ่อน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 095-296-9228
     ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-669-5094