...
วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ
28 Apr 2023

http://ejs.bsru.ac.th/jeitb/

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์การจัดการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 มีนาคม ถึง 5 มีนาคม 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

10 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

12 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 กันยายน ถึง 10 กันยายน 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

11 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

16 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

15 พฤศจิกายน 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2566