...
ว.นอร์ทเทิร์น : นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 9
01 May 2023

http://eoffice.northern.ac.th/new_web/conference/

การประชุมวิชาการระดับชาติ
"นอร์ทเทิร์นวิจัย"
ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

3 เดือน [มี.ค.-พ.ค. 2566]

 เปิดรับลงทะเบียน และ เปิดรับบทความฉบับเต็ม

 วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

 แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความฉบับเต็ม

 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน*

 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังการปรับปรุงแก้ไข

 วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 9

*วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์งดรับลงทะเบียนหน้างาน

http://eoffice.northern.ac.th/new_web/conference/