...
มรภ.ร้อยเอ็ด : INGRC56 นานาชาติและบัณฑิตศึกษา
28 Apr 2023

https://conference.reru.ac.th

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาและศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
2. คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.
3. คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป.
4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้บริการ นักวิชาาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป.

กลุ่มงานนำเสนอ

1. กล่มศึกษาศาสตร์.
2. กล่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์.
3. กล่มบริหารธุรกิจ.
4. กล่มศิลปะและงานสร้างสรรค์.
5. กล่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
6. กล่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ระดับชาติ

รายละเอียด ประเภทบทความค่าลงทะเบียนระดับชาติ
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายใน2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ บุคลากรภายใน2,500 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุม (กรณีนักวิจัยร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน)500 บาท

REGISTRATION AND PAYMENT International Presenters and Participants

Type of ParticipationRegistration Rate
General Presenters (Local & Oversea Presenters)4,000 Bath
RERU Student Presenters3,500 Bath
RERU Faculty Member Presenters3,500 Bath
Participants1,000 Bath