...
ม.มหิดล : The 5th Environment and Natural Resources International Conference
14 May 2024

ประชาสัมพันธ์หนังสือ อว เลขที่ 78.15/2280 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 5th Environment and Natural Resources International Conference
We extend a warm invitation to join us at ENRIC 2024: “Net Zero Now: Action for a Sustainable World” – a global convergence of pioneers, innovators, and catalysts dedicated to shaping a sustainable, carbon-neutral world. In an era marked by environmental urgency, this conference stands as a beacon of promise, offering a platform for knowledge exchange, collaboration, and resolute action. Conference dates: 14 – 15 Nov 2024.
.
Conference Topics Theme:
Net Zero Now: Action for a Sustainable World
ENRIC 2024 invites papers on (but not limited to) the following themes:
1: Impact of Climate Change and Pollution
2: Mitigation, Adaptation, Policy and Governance Research
3: Innovations and Technologies for Net Zero
.
.
Important Dates
Activities Dates
Call for abstracts: 1 Jan – 31 May 2024
Notification of abstract acceptance: 30 June 2024
Submission Deadline of full paper: 30 Aug 2024
Notification of full paper acceptance: 15 Sep 2024
Early bird registration: 1 Sep 2024 – 15 Oct 2024
Regular registration: 16 Oct 2024 - 13 Nov 2024
Conference dates: 14 - 15 Nov 2024
.
The best papers from ENRIC 2024 will be encouraged to be submitted to the peer review process of the Environment and Natural Resource Journal (ENNRJ). EnNRJ is indexed by Scopus (Cite Score 2022=1.7; SJR 2022=0.25) and the ranking of a journal in SJR is Quartile 3 in sub-category Environmental Science (miscellaneous).
Paper Template ENRIC 2024
- Abstract Template
- Format Template
.
Registration (Early bird before 15 Oct 2024)
- Submit Abstract
- Presentation Register and Attendance