...
ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ : The 4th National and The 2nd International MJU-Phrae Conference
14 May 2024

ประชาสัมพันธ์หนังสือ อว เลขที่ 69.14/ ว689 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2
The 4th National and The 2nd International MJU-Phrae Conference (MJUP Conference 2024)
"การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน"
กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร
กลุ่มที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและสังคมสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ (นักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
.
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567
ณ โรงเแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
.
:ผู้สนใจลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://conference.phrae.mju.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567
.
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ