...
ม.เวสเทิร์น : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13
14 May 2024


ประชาสัมพันธ์หนังสือ มท เลขที่ (ว) 0300/1091/2567
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
.
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 13 โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
.
หัวข้อเรื่อง "หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวปฏิบัติในการเขียนการขอรับรองจริยธรมการวิจัยในมนุษย์"
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเธีตอร์ อาคารพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการ
ดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่คณาจารย์ นิสิตและบุคคลที่สนใจ
.
จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 13 สามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code พร้อมแนบหลักฐาน
การชำระเงินในขั้นตอนการลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี