...
สวทช : หลักสูตรอบรม จาก NSTDA
14 May 2024

ประชาสัมพันธ์หนังสือ อว เลขที่ 6001/ว3697
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ในโปรแกรมฝึกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Program) ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2567
รายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติม 026448150 ต่อ 81894 (นพดล) หรือ 085-3242684