...
สกสว. เผยแพร่แผน ด้าน ววน.ของประเทศ ปี66-70 ฉบับปรับปรุง
02 May 2024

"สกสว. เผยแพร่แผน ด้าน ววน.ของประเทศ ปี66-70 ฉบับปรับปรุง"
.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำส่งหนังสือ อว. เลขที่ 6309.FB1.1/41 เพื่อเผยแพร่การสรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568
.
- แผนด้าน ววน. 2566-2567
.
- E-Book สรุปสาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการปรับปรุงคำของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พ.ศ.2568

อ้างอิงจาก สกสว.