...
[PODCAST] Extractวิจัย | EP.5 ผู้สูงอายุนักบริบาล (Care Giver), การสร้างคุณค่าแก่ตนเองของวัยเกษียณ
09 Nov 2023

คลิป Youtube > https://youtu.be/M2eIM2o8SOQ
[PODCAST] Extractวิจัย | EP.5 ผู้สูงอายุนักบริบาล (Care Giver), การสร้างคุณค่าแก่ตนเองของวัยเกษียณ
พบกับ รศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง และ ผศ.ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
ฟัง Podcast จากเราได้แล้ว!
เพียงค้นหา nrru rdi ทาง Applications
.
รายการ Extract วิจัย...กะเทาะแก่นสาร ผ่านผลงานวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การนั่งพูดคุยกับเหล่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์