...
การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI
19 Oct 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ AI

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

 หลักการและเหตุผล

           ในยุคดิจิทัล มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการนำมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน แต่การเลือกใช้เทคโนโลยีมีทั้งข้อดี และจุดที่ควรระวัง จึงควรรู้เท่าทันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้

           การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจ ซึ่ง AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้มากมาย อาทิ การใช้ AI ในการเขียนเนื้อหาการสอน การเขียนบทการถ่ายทำ รวมทั้ง การใช้ AI ในการสร้างวิดีโอการสอนแบบอัตโนมัติ

           ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอนมีความมั่นใจในการออกแบบการสอนที่ทันสมัย ทางสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ (AI) เพื่อสนับสนุนให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI มาสร้างสื่อการสอนในรูปแบบที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนด้วย AI ได้

กิจกรรมการดำเนินงาน/เนื้อหาในการอบรม

การอบรมผ่านการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการ โดยครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AI
 2. การใช้งาน AI สร้างสื่อการเรียนรู้
 3. ภาคปฏิบัติ : การใช้ AI ในการสร้างสื่อวิดีโอการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สถาบันอุดม ศึกษาของเอกชน จำนวน 50 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AI ได้ด้วยตนเอง

ความสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา PSF ในมิติองค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ (Competencies)

ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
 1. ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 4. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

ระดับที่ 1 
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนและประยุกต์ใช้ได้ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การเรียนรู้เบื้องต้น สามารถออกแบบกิจกรรม จัดบรรยากาศ ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงผู้เรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนำผลประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ขององค์กร

การติดตามประเมินผล

 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
 2. ผลงานสื่อการสอนด้วย AI ของผู้เข้าอบรมคนละ 1 ชิ้นงาน

วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

วิทยากร

 1. อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวิช เหล่าวิชยา
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ผู้ช่วยวิทยากร)

หน่วยงานดำเนินการ

 1. สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
 2. อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคม  ควอท            คนละ  2,000  บาท
บุคคลทั่วไป                          คนละ  2,500  บาท

***หมายเหตุ  สมาชิกประเภทสถาบันสามารถเข้าร่วมได้ 2 คน  ในราคาสมาชิก ควอท