...
[PODCAST] Extractวิจัย | EP.3 - 'เงี่ยงนางดำ' โคราช - พัฒนา Creative Economy ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
04 Oct 2023

[PODCAST] Extractวิจัย | EP.3 - 'เงี่ยงนางดำ' โคราช - พัฒนา Creative Economy ด้วยทุนทางวัฒนธรรม


[PODCAST] Extractวิจัย | EP.3 - 'เงี่ยงนางดำ' โคราช - พัฒนา Creative Economy ด้วยทุนทางวัฒนธรรม

พบกับ ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
รายการ Extract วิจัย...กะเทาะแก่นสาร ผ่านผลงานวิจัย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การนั่งพูดคุยกับเหล่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์