...
มรภ.นครราชสีมา : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
08 Aug 2023

ราชภัฏโคราช นำทีมเครือข่ายวิจัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดนิทรรศการหนุนเศรษฐกิจชุมชน ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย วช."
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023” ซึ่ง วช.และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG" ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วช. มีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแกนนำในเข้าร่วมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยรวม "นิทรรศการหนุนเศรษฐกิจชุมชน: Power RI for Community Economy" รูปแบบนิทรรศการถูกออกแบบให้เป็นตลาดนัดวิจัย นำผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย
.
สำหรับ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023” เป็นเวทีสำคัญระดับประเทศในการนำเสนอผลงานวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ มุ่งเน้นการเข้าถึงผลสำเร็จของการวิจัยและนวัตกรรม มากกว่า 1000 ผลงาน และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ