...
มรภ.นครราชสีมา : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 วิจัยเครือข่าย
08 Aug 2023

"ราชภัฏโคราช นำผลงานวิจัย หลักสูตรSandboxและสมรรถนะการสอน4ฐานเรียนรู้ ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 จัด โดย วช."
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023” ซึ่ง วช.และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
.
นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเภท: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน (รหัสDL2)
ผลงานวิจัย: “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยหลักสูตร sandbox และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 4 ฐานการเรียนรู้”
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร. สิรินาถ จงกลกลาง, ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์, ดร.กาญจนา ท่อแก้ว, ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์, ผศ.ดร.สายสุนีย์ เติมสินสุข, ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ, ดร.ปิยนุช วงศ์กลาง, ผศ.ฤทธี เทพไทอำนวย และดร.สุภาวดี วิสุวรรณ
.
ในวันนี้ (8ส.ค.66) เป็นการประชุมเฉพาะเรื่อง เวลา 13.30 – 16.30 น.
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยหลักสูตร sandbox และการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 4 ฐานการเรียนรู้” (ห้อง Lotus 12 ชั้น 22)
อภิปรายผลโดย ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา