...
เทคนิคการเลือกโจทย์วิจัยและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน
27 Jul 2023

***ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด มีสิทธิ์ยื่นขอข้อเสนอโครงการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา***

เอกสารประกอบการอบรม click to download