...
อบรมตีพิมพ์บทความนานาชาติ
12 Jun 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา