...
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์
22 May 2023

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางไปศึกษาดูงานและหารือทางความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจากจากคณะผู้บริหารระดับสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ซึ่งในการศึกษาดูงานและหารือทางความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีความสนใจทำความร่วมมือในด้านการการทำโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการดำเนินการด้านบทความทางวิชาการในโอกาสต่อไป