...
(29พ.ค.66) สกสว.เยี่ยมพื้นที่วิจัย
30 May 2023

"สถาบันวิจัยฯ ต้อนรับ ทีม สกสว. เยี่ยมชมพื้นที่และหารือการหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน." . วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีม สวพ. จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. ประเภททุนวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) โดยมี ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พรัอมคณะเจ้าหน้าที่ ในเยี่ยมชมพื้นที่และติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โอกาสนี้ ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากนั้น ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ หารือนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน. สู่การขับเคลื่อนงานวิจัยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคณาจารย์นักวิจัยจากทุกคณะที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในภาคเช้าได้ซักถามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัยนี้ ในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย กิจกรรมในภาคบ่าย คณะจาก สกสว.พร้อมด้วยทีมนักวิจัยปีงบประมาณ 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการวิจัยพื้นที่ชุมชนตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย ได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์ดินด่านเกวียน: เป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2. ศูนย์การเรียนรู้บ้านผู้ใหญ่เมี้ยน: แหล่งเรียนรู้บ้านครูช่างศิลปะหัตถกรรม ประเภทเครื่องดิน (เครื่องปั้นดินเผา) 3.โค้งพันล้าน: แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน